TINKLALAPIO TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

Brangus tinklalapio lankytojau,
Dėkojame, kad apsilankėte interneto tinklalapyje https://bernardofondas.lt/. Raginame Jus skirti laiko susipažinti su šiais Internetinio Tinlalapio taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kadangi jos nustato Jūsų, kaip https://bernardofondas.lt/ lankytojo teises ir pareigas, bei paaiškina kitas tinklalapio naudojimo taisykles bei lankytojams reikšmingą informaciją.

I. KAS MES ESAME IR KO SIEKIAME

1. https://bernardofondas.lt/ (toliau – Tinklalapis) yra Bernardo paramos fondo, juridinė forma Labdaros ir paramos fondas, juridinio asmens kodas 305542844, registracijos adresas Kaunas, 9-ojo Forto g. 23, valdomas interneto tinklalapis, kuris yra skirtas supažindinti visuomenę su Bernardo paramos fondo veikla ir tikslais bei vykdyti labdaros ir paramos fondo kampanijas, sudarančias sąlygas Tinklalapio lankytojams aukoti pinigines sumas, naudojant elektronines atsiskaitymo priemones, bei pateikti jiems informaciją apie galimybę paaukoti savo gyventojų pajamų mokesčio dalį fondui.

2. Bernardo paramos fondas yra yra įgijęs paramos gavėjo statusą (paramos gavėjo kodas 305542844), todėl gyventojai turi galimybę skirti savo gyventojų pajamų mokesčio dalį fondui. Kaip skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį paramai paprasčiausiu ir greičiausiu būdu yra nesudėtingai paaiškinta šiame Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtame informaciniame video klipe: https://youtu.be/7BCPmiMytek?t=78

3. Bernardo paramos fondas buvo įsteigtas siekiant surinkti reikiamą sumą pinigų įsigyti vaistus reikalingus itin reta liga – nonsense mutacijos nulemtos Diušeno raumenų distrofijos (toliau nmDMD), sergančio mažamečio vaiko gydymui. Šiuo metu pasaulyje egzistuoja vienintelis vaistas, patvirtintas Europos vaistų organizacijos, kuris yra specifiškai sukurtas nmDMD gydymui - Ataluren/Translarna (vaistinio preparato ACT kodas M09A X03) (toliau – Ataluren). Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisija 2020-04-14 d. sprendimu 9-uoju darbotvarkės klausimu nusprendė, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete nėra numatyta lėšų nmDMD ligos gydymui, todėl atsisakė mažamečiui pacientui skirti gydymą Ataluren preparatu, nepaisant to, jog tai yra vienintelis Europoje ir pasaulyje preinamas vaistinis preparatas skirtas nmDMD ligos gydymui. Atsižvelgiant į tai, kad Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigta komisija nevykdo derybų su Ataluren vaisto gamintoju, o vaisto gamintojas tiesiogiai su pacientais derybų dėl kainos neveda, šiuo metu vaistą Ataluren galima įsigyti tik už oficialią jo kainą, kuri šiuo metu sudaro 268’000 EUR per metus.

II. PARAMOS IR LABDAROS TEIKIMAS

6. Tinklalapio lankytojai gali aukoti Bernardo paramos fondui savo pasirinktas pinigų sumas per Tinklalapyje įdiegtą bankų sąsajos sistemą arba daryti pavedimus į Bernardo paramos fondo banko sąskaitą sekančiais rekvizitais:

Gavėjas: Bernardo Paramos Fondas
Teisinė forma: Labdaros ir paramos fondas
Gavėjo kodas: 305542844
Sąskaitos nr.: LT157300010162304939
SWIFT kodas: HABALT22
Bankas: SWEDBANK
Mokėjimo paskirtis: Parama

7. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pageidauja, kad Bernardo paramos fondas paviešintų informaciją apie jų suteiktą paramą ar labdarą yra maloniai kviečiami parašyti mums el. paštu info@bernardofondas.lt ir laiške nurodyti atlikto mokėjimo datą ir sumą bei nurodyti, kokiu vardu ar pavadinimu paramos davėjas pageidauja būti paviešintas. Bernardo paramos fondas viešins pageidaujančių būti paviešintų paramos ir labdaros davėjų informaciją Tinklalapyje ir kitose fondo veikloje sklaidos priemonėse (leidiniuose, lankstinukuose ir pan.).

8. Bernardo paramos fondas įsipareigoja visiems paramos teikėjams, paaukojusiems pinigų sumas per Tinklalapyje esančią el. bankininkystės sąsają, atlikusiems labdaros/paramos suteikimą bankiniu mokėjimo pavedimu ar kitokiu būdu:

8.1. Tinkamai ir laiku deklaruoti gautą paramą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant bet neapsirbojant, teisės aktų nustatytais terminais pateikti reikiamas formas ir ataskaitas apie paramos davėjų suteiktą labdarą ar paramą;
8.2. ne rečiau kaip kartą per metus parengti ataskaitą apie gautą labdarą ar paramą ir jos panaudojimą bei kiekvienam paramos teikėjui, paaukojusiam Bernardo paramos fondui pinigines sumas ar skyrusiam 1,2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, pateikti metinės paramos panaudojimo ataskaitos santrauką ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo paaukojusio asmens prašymo gavimo dienos. Ataskaitos parengiamos ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. už praėjusių kalendorinių metų laikotarpį;
8.3. gautą paramą naudoti tik Bernardo paramos fondo tikslams – t.y. vaistų skirtų gydyti nmDMD sergančiam mažamečiui įsigijimui ir/ar kitoms sveikatos priežiūros ar gydymo priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimui.

9. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pageidauja pasirašyti paramos teikimo sutartį yra maloniai kviečiami parašyti mums el. paštu info@bernardofondas.lt ir mes atsiųsime paramos teikimo sutartį. Taip pat, asmenys norintys deklaruoti Bernardo paramos fondui suteiktą paramą, kad pasinaudotų paramos teikėjams taikomomis mokestinėmis lengvatomis, gali bet kada kreiptis į Bernardo paramos fondą dėl pagalbos pildant reikiamas deklaracijų formas.

III. TINKLALAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10. Visas Tinklalapio turinys yra Bernardo paramos fondo nuosavybė ir tinklalapio lankytojams yra draudžiama daryti bet kokias Tinklalapio, jo atskirų dalių, tekstų, nuotraukų ar kitos informacijos kopijas, nuorašus ar vaizdo fiksacijas be atskiro Bernardo paramos fondo sutikimo ir leidimo, išduodamo pagal kiekvieną individualų prašymą.

11. Asmenys ar subjektai norintys panaudoti bet kokią šiame Tinklalapyje esančią informaciją, Tinklalapio turinį ar atskiras jo dalis, gali kreiptis į Bernardo paramos fondą el. paštu: info@bernardofondas.lt. Prašant leidimo dėl bet kokios Tinklalapio turinio dalies panaudojimo prašome nurodyti turinio panaudojimo tikslus bei tiksliai įvardinti leidimo prašantį asmenį ar subjektą (įskaitant žiniasklaidos priemones).

12. Bet koks Tinklalapio tekstų, turinio ar atskirų Tinklalapio dalių kopijų panaudojimas be Bernardo paramos fondo sutikimo yra neteisėtas ir visais atvejais bus laikomas autorinių teisių ir gretutinių teisių pažeidimu.

13. Tinklalapio lankytojams griežtai draudžiama vykdyti bet kokias savavališkas kibernetines tinklalapio atakas, skvarbos testavimus ar bet kokius kitokius veiksmus, galinčius sutrikdyti Tinklalapio veiklą ar pasiekiamumą lankytojams. Bernardo paramos fondas apie bet kokius tokio pobūdžio veiksmus, kurie yra atliekami be išankstinio Bernardo paramos fondo sutikimo, visais atvejais informuos teisėsaugos institucijas.

IV. PINIGŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

14. Bernardo paramos fondui paaukoti pinigai nėra grąžinami, išskyrus, kai:

14.1. aukojantis asmuo suklydo nurodydamas aukotiną sumą. Tokiu atveju auką atlikęs Tinklalapio lankytojas privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną parašyti Bernardo paramos fondui el. paštu: info@bernardofondas.lt ir elektroniniame laiške nurodyti atlikto mokėjimo detales bei norimą susigrąžinti permoką. Bernardo paramos fondas įvertinęs pateiktą informaciją kiekvienu individualiu atveju priima sprendimą dėl pinigų grąžinimo. Pinigai gali būti grąžinti tik į tą pačią banko sąskaitą iš kurios buvo gauta auka.
14.2. aukojimas yra atliekamas neteisėtais būdais, pvz. pasinaudojant svetima bankinio mokėjimo kortele ar svetimais asmens duomenimis. Tokiu atveju asmuo, kuris mano, kad kažkas atliko mokėjimą Tinklalapyje neteisėtai pasinaudojęs jo mokėjimo priemonėmis, turi nedelsiant informuoti Bernardo paramos fondą el. paštu info@bernardofondas.lt ir nurodyti visas jam žinomas aplinkybes apie neteisėtai atliktą mokėjimą. Bernardo paramos fondas, gavęs žinių ar informacijos apie sukčiavimą atsiskaitymo priemonėmis ar kitokią įvykdytą nusikalstamą veiką, perduoda šią informaciją policijai.

V. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

15. Visi Tinklalapyje pateikiami tekstai, dizainai, fotonuotraukos, grafikos ir kiti elementai yra autoriniai darbai, saugomi autoriaus teisių. Tinklalapio lankytojams yra griežtai draudžiama kopijuoti, perdirbti, retransliuoti ar kitaip panaudoti Tinklalapio turinį sudarančius elementus be Bernardo paramos fondo sutikimo.

VI. PRIVATUMO POLITIKA

16. Bernardo paramos fondas tvarko visus gaunamus Tinklalapio lankytojų ir paramos davėjų asmens duomenis vadovaudamasis taikytinais teisės aktais, įskaitant bet neapsiribojant Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

17. Bernardo paramos fondas renka sekančius asmens duomenis apie fizinius asmenis aukojančius ar teikainčius paramą/labdarą per Tinklalapyje įdiegtas mokėjimo priemones arba atliekančius mokėjimus pavedimu:

17.1. Asmens vardą ir pavardę;
17.2. Elektroninio pašto adresą;
17.3. Paaukotos sumos dydį.

18. Visi aukščiau nurodyti asmens duomenys yra renkami tikslu tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, o tiksliau Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnyje numatytą pareigą teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir/ar kitoms įgaliotoms priežiūros įstaigoms ir institucijoms informaciją apie gautą paramą ir labdarą.

19. Bernardo paramos fondas taip pat gali panaudoti asmens pateiktą elektroninio pašto adresą tikslu atsiųsti padėką už suteiktą auką ar atsiųsti informaciją apie fondo veiklą.

20. Asmens duomenys, kuriuos asmenys pateikia Bernardo paramos fondui per Tinklalapį yra saugomi ne ilgiau, nei teisės aktuose numatytą terminą, kurį turi Bernardo paramos fondas privalo saugoti informaciją apie paramos teikėjus gautos paramos deklaravimo tikslais. Paramos teikėjų el. pašto adresas yra saugomas ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinės labdaros ar paramos suteikimo dienos.

21. Kiekvienas asmuo pageidaujantis, kad jo suteikta parama ar labdara būtų anonimiška ir/arba nepageidaujantis, kad Bernardo labdaros fondas tvarkytų jo asmens duomenis, gali bet kuriuo metu kreiptis į mus el. paštu info@bernardofondas.lt su prašymu sunaikinti jo asmens duomenis. Jeigu asmuo pateikia prašymą Bernardo paramos fondui, kad jo asmens duomenys būtų sunaikinti, tokio asmens Bernardo paramos fondui suteikta parama ar labdara bus uždeklaruota kaip anonimiškai suteikta parama ar labdara.

22. Kiekvienas asmuo paaukojęs Bernardo paramos fondui turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į Bernardo paramos fondą el. paštu info@bernardofondas.lt, jeigu pageidauja, kad būtų patikslinti ar pataisyti jo asmens duomenys. Paaukoję asmenys gali prašyti Bernardo paramos fondo patikslinti jų asmens duomenis fondo teikiamose gautos paramos ataskaitose, kurias fondas teiks Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitai priežiūros institucijai.

23. Bernardo paramos fondas paramos teikėjų asmens duomenis gali perduoti:

23.1. Valstybinei mokesčių inspekcijai, kai asmens duomenis yra privaloma nurodyti teikiamose gautos paramos ataskaitose;
23.2. Bankams ir mokėjimų surinkimo įstaigoms, kurios yra naudojamos Bernardo paramos fondo paramos ir labdaros lėšų surinkimui;
23.3. Kitoms priežiūros institucijoms ir įstaigoms, gavus jų teisėtą ir pagrįstą reikalavimą atskleisti asmens duomenis.

24. Tinklalapyje yra naudojami tik techniniai slapukai (ang. k. Cookies) skirti užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą. Tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko (cookie) pavadinimas Slapuko paskirtis Slapuko galiojimo terminas
_ga Šis slapukas yra skirtas atpažinti puslapio lankytojus ir yra atnaujinamas kiekvieną kartą apsilankius Tinklalapyje. Šio slapuko paskirtis yra užtikrinti sklandų Tinklalapio darbą ir greitą veikimą; 2 metai
_gat Šis slapukas yra naudojamas riboti internetinių užklausų dažnumą; 1 dieną
_gid Šis slapukas yra skirtas atpažinti Tinklalapio lankytojus, apsilankančius pakartotinai per slapuko galiojimo laiką; 1 dieną

25. Atsižvelgiant į tai, kad visi Tinklalapyje naudojami slapukai yra tik techninės paskirties, šių slapukų įdiegimui atskiras Tinklalapio vartotojo sutikimas nėra reikalingas. Jeigu pageidaujate, galite savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje Jums gali būti rodomas netikslus Tinklalapio vaizdas arba gali būti neprieinami visi Tinklalapio funkcionalumai. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org.

VII. KITOS NUOSTATOS

26. Tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia ir kurias prižiūri trečiosios šalys. Bernardo paramos fondas neprisiima atsakomybės, neprivalo stebėti ar vertinti tokių kitų trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsako už tokių trečiųjų šalių interneto svetainėse patalpintą informaciją.

27. Šios Taisyklės buvo parengtos vadovaujantis ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

28. Su Bernardo paramos fondu galite susisiekti sekančiais rekvizitais:

Bernardo paramos fondas
Adresas korespondencijai: 9-ojo Forto g. 23, LT-48197, Kaunas
Tel/1: +370 (612) 63635 (Rytis Rudzinskas, fondo vadovas)
Tel/2: +370 (623) 96563 (Gintarė Rudzinskienė)
E-paštas: info@bernardofondas.lt